Home  //  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                           

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร                                                     (รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา)

     Master of Arts in Law for Management

 

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                           

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

   Master of Arts (Law for Management)

   ศศ.ม. (กฎหมายเพื่อการบริหาร)

   M.A. (Law for Management)

 

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายสามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สังคมและประเทศชาติ

 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                          

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารที่มีความรู้รอบด้านกฎหมาย สามารถใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

          2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหาร นำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับการบริหารงานและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

          3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการบริหาร สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

          4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางสำหรับนักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                          

          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ

          2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

 

  ระบบการจัดการศึกษา                                                                               

          เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาคปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ

 

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา                                                   

          1. นักบริหารที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและภาคเอกชน

          2. ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมายหรือสังคมศาสตร์

          3. บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ทางกฎหมาย

          4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          5. อาชีพอิสระอื่น ๆ

 

  โครงสร้างหลักสูตร                                                                                  

         

หมวดวิชา

หลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หลักสูตร

แผน ข

  1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

  2. หมวดวิชาพื้่นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาหลัก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

  4. หมวดวิชาเอก

-

9 หน่วยกิต

  5. วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

  6. วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

  7. การสอบประมวลความรู้

-

โดยสอบข้อเขียน

รวม

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

 

  รายวิชา                                                                                                  


วิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

      เป็นวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิตและไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มรวมเฉลี่ย ที่นักศึกษาต้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ โดยใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้
     

      กบ 4000 ภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษากฎหมาย      ไม่นับหน่วยกิต
     

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

      เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาจะต้องเเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้


      สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา                                        3 หน่วยกิต
  
      ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

      ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                   3 หน่วยกิต

      ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ          3 หน่วยกิต

                   สำหรับบัณฑิตศึกษา

      ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต


หมายเหตุ : 1. เงื่่อนไขในการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
                2. การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด


หมวดวิชาพื้นฐาน

       กบ 5001 กฎหมายกับการพัฒนา                                                3 หน่วยกิต

      กบ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อการจัดองค์กร   3 หน่วยกิตหมวดวิชาหลัก

       กบ 6001 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการบริหาร                          3 หน่วยกิต

      กบ 6002 กฎหมายอาญากับการบริหาร                                       3 หน่วยกิต

      กบ 6003 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน                     3 หน่วยกิต

      กบ 6004 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรการจัดการและความรับผิด   3 หน่วยกิต

      กบ 6005 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                        3 หน่วยกิต

      กบ 6006 ระบบกฎหมายและนิติวิธี                                            3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอก (เลือกเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น)

  1) กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Law for Public Administration )

      สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จานวน 9 หน่วยกิต


      กบ 7200 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย       3 หน่วยกิต


      กบ 7201 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ    3 หน่วยกิต

                   ของรัฐกับกฎหมาย


      กบ 7202 กฎหมายเพื่อการบริหารงบประมาณและการคลัง            3 หน่วยกิต


      กบ 7203 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา      3 หน่วยกิต

                   ของภาครัฐ
      กบ 7204 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 หน่วยกิต

      กบ 7205 กฎหมายเพื่อการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม           3 หน่วยกิต

      กบ 7206 กฎหมายเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะ                      3 หน่วยกิต

      กบ 7207 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของเอกชนในกิจการของรัฐ  3 หน่วยกิต

      กบ 7208 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและความรับผิด              3 หน่วยกิต

                   ของเจ้าหน้าที่รัฐ

      กบ 7209 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    3 หน่วยกิต

                   ในภาครัฐ

      กบ 7210 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯ         3 หน่วยกิต

      กบ 7211 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์                3 หน่วยกิต

                   และการพัฒนาองค์กร

      กบ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ                                           3 หน่วยกิต   2) กฎหมายเพื่อการบริหารงานภาคเอกชน (Law for Private Management)

      สำหรับนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาเอกนี้ จะต้องเลือกศึกษารายวิชาในสาขาวิชานี้ จานวน 9 หน่วยกิต


      กบ 7210 กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต


      กบ 7211 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์                    3 หน่วยกิต

                   และการพัฒนาองค์กร

      กบ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                         3 หน่วยกิต

      กบ 7301 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                            3 หน่วยกิต

      กบ 7302 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง     3 หน่วยกิต

      กบ 7303 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                          3 หน่วยกิต

      กบ 7304 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการเงิน                               3 หน่วยกิต

      กบ 7305 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ             3 หน่วยกิต

      กบ 7306 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค                           3 หน่วยกิต

      กบ 7307 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ                                  3 หน่วยกิต

      กบ 7308 กฎหมายเพื่อการจัดการวิสาหกิจ                                  3 หน่วยกิต

      กบ 8900 การศึกษาตามแนวแนะ                                              3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

      กบ 9000 การค้นคว้าอิสระ                                                       3 หน่วยกิต

 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก2)

      กบ 9004 วิทยานิพนธ์                                                          12 หน่วยกิตการสอบประมวลความรู้ (โดยสอบข้อเขียน)
 

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida