Home  //  หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต  //  ภาคพิเศษ  //  การรับสมัคร/คุณสมบัติ

กำหนดการรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

กำหนดการ วันที่
รับสมัครและยื่นใบสมัคร บัดนี้ - 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 5 เมษายน 2561
วันสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 7 เมษายน 2561 / 25 เมษายน 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก 9 พฤษภาคม 2561
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 21 - 24 พฤษภาคม 2561
วันปฐมนิเทศ 4 สิงหาคม 2561
วันเปิดภาคการศึกษา 18 สิงหาคม 2561

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

การรับสมัคร

 • การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://entrance.nida.ac.th และปฏิบัติ ดังนี้
   • ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   • ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
    • ลงทะเบียน (เพื่อขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ)
    • เลือกรหัสผ่าน
    • กรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน (กรณีผู้ที่เคยผ่านการสมัครแล้ว)
    • ตั้งรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน (กรณีผู้ที่เคยผ่านการสมัครแล้ว)
    • สมัครสอบ เลือกสมัครภาคพิเศษและเลือกคณะที่ต้องการสมัคร
    • กรอกข้อมูลผู้สมัคร
    • ยืนยันการสมัคร
    • พิมพ์ใบแจ้งหนี้
   • บันทึกข้อมูลผู้สมัครสอบและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร
   • แนบหลักฐานการสมัครสอบผ่านระบบ (Attach File) หรืออีเมล์มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสถาบัน

 

กองบริการการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(วงเล็บมุมซอง เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ)

 

 • สมัครด้วยตนเอง
  • ขอรับใบสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 หรือที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ ดังนี้
  • วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 หรือคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • มีการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบสมัครจริง กรณีผู้สมัครประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ จะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น เช่น หลักฐานการจดทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความหรือตั๋วทนายความ เป็นต้น
 • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida