Home  //  หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  //  การรับสมัคร/คุณสมบัติ  //  หลักสูตร  //  รายละเอียดหลักสูตร น.ด.

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                

      หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Laws Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                                             

     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  น.ด.
     Doctor of Laws
     LL.D.

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                  

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิดวิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย

ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ


  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                                                 
     

      1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
      2. เพื่อสร้างนักวิจัย สาขานิติศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาและงานวิจัยมีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้          เพื่อการพัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม
      3. เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
      4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                     

แบบ 1 (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
      (4) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


แบบ 2 (2.1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต

      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

แบบ 2 (2.2) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต
      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ รับรองจาก สกอ. และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

     เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้ กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

  โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1)

แบบ 2 (2.2)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน - -

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาวิจัย - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

สอบคุณสมบัติ สอบ สอบ

สอบ

รวม 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต

78 หน่วยกิต

 

  รายวิชา                                                                                                                

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

               เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายแยกเป็น ๒ รายวิชา คือ นด. ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย และ นด. ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษากฎหมาย เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ย นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) และแบบ ๒ (๒.๑) ต้องเรียน นด. ๔๐๐๑ เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียน
๒ รายวิชา คือ นด. ๔๐๐๐ และ นด. ๔๐๐๑ วิชาละ ๒๐ ชั่วโมง รวม  ๔๐ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

    นด. ๔๐๐๐   ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

    นด. ๔๐๐๑   ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษากฎหมาย

หมายเหตุ : การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

               นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับการยก เว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ดังนี้

     ภส. ๔๐๐๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง  ไม่นับหน่วยกิต   

     ภส. ๖๐๐๐    การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา  ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ:การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

 

หมวดวิชาพื้นฐาน

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน  ๔ รายวิชา ดังนี้

นด. ๕๐๐๐ นิติปรัชญา                                              ๓ หน่วยกิต

นด. ๕๐๐๑ กฎหมายแพ่งขั้นสูง                                  ๓ หน่วยกิต

  นด. ๕๐๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง                              ๓ หน่วยกิต

  นด. ๕๐๐๓ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล    ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาหลัก                                        

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

  นด. ๖๐๐๐  กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง                   ๓ หน่วยกิต                         

  นด. ๖๐๐๑  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม  ๓ หน่วยกิต                       

หมวดวิชาวิจัย

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต) ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) ไม่ต้องเรียน แต่อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

               นด. ๘๑๐๐  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๑       ๓ หน่วยกิต

               นด. ๘๑๐๑  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๒       ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอก

               เป็นวิชาที่นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน ๒ รายวิชา      (๖ หน่วยกิต) สำหรับวิชา นด. ๗XXX นักศึกษาเลือกเรียนจากสาขาวิชา (๗ สาขาวิชา) ของหมวดวิชาเอก ๓ หน่วยกิต ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) อาจเรียนก็ได้  ดังนี้

   นด. ๗๐๐๐  ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขั้นสูง ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗XXX  วิชาเอกสาขา   ๓ หน่วยกิต                                                                

               สำหรับวิชาเลือก เป็นวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อสร้างความชำนาญในกฎหมายเฉพาะทาง นอกจากนี้ นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกสาขาหรือในสาขาก็ได้ตามที่ประสงค์ หลักสูตรนี้มีสาขาวิชาเอก
๗ สาขาวิชา ดังนี้ 

           สาขาที่ ๑ กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา

     นด. ๗๐๑๐  กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม                    ๓ หน่วยกิต     

     นด. ๗๐๑๑  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว        ๓ หน่วยกิต         

     นด. ๗๐๑๒  กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมิภาค                ๓ หน่วยกิต         

     นด. ๗๐๑๓  กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท  ๓ หน่วยกิต

                       การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสูง

    นด. ๗๐๑๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิต   ๓ หน่วยกิต

                      ของคนในชุมชน

    นด. ๗๐๑๕  กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ๓ หน่วยกิต

                                  

          สาขาที่ ๒ กฎหมายธุรกิจ

   นด. ๗๐๒๐  กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร ธุรกิจ           ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๑  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๒  กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๓  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๔  การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๕  กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน ๓ หน่วยกิต

                     ทางการค้าขั้นสูง

   นด. ๗๐๒๖  กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขั้นสูง  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๗  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขั้นสูง  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๘  กฎหมายการค้าและการลงทุนขั้นสูง                     ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๒๙  กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์                          ๓ หน่วยกิต

นด. ๗๐๓๐  กฎหมายกับการบัญชีขั้นสูง                              ๓ หน่วยกิต

นด. ๗๐๓๑  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง   ๓ หน่วยกิต

นด. ๗๐๓๒  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินขั้นสูง               ๓ หน่วยกิต    

นด. ๗๐๓๓  กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง                                    ๓ หน่วยกิต               

นด. ๗๐๓๔  ปัญหากฎหมายธุรกิจขั้นสูง                               ๓ หน่วยกิต

                                       

สาขาที่ ๓ กฎหมายเอกชน

   นด. ๗๐๔๐  กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขั้นสูง   ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๔๑  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน                                              ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๔๒  ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๔๓  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง             ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๔๔  ปัญหากฎหมายแพ่งขั้นสูง                                         ๓ หน่วยกิต

                                         

สาขาที่ ๔ กฎหมายมหาชน

   นด. ๗๐๕๐  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง             ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๑  กฎหมายปกครองขั้นสูง                                              ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๒  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๓  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง        ๓ หน่วยกิต

                     และบุคลากรภาครัฐ

   นด. ๗๐๕๔  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๕  สิทธิมนุษยชน                                                                ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๖  ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                         ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๗  หลักกฎหมายการคลัง                                                      ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๘  การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ                                 ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๕๙  กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ    ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๖๐  การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครอง               ๓ หน่วยกิต

                      ส่วนท้องถิ่น

   นด. ๗๐๖๑  กฎหมายว่าด้วยที่มาและการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ                ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๖๒  ปัญหากฎหมายมหาชนขั้นสูง                                              ๓ หน่วยกิต

                                         

สาขาที่ ๕ กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

   นด. ๗๐๗๐  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                    ๓ หน่วยกิต                 

   นด. ๗๐๗๑  กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง                                              ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๒  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                        ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๓  ปัญหากฎหมายอาญา                                                         ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๔  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง                                      ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๕  การบริหารงานยุติธรรมขั้นสูงและความมั่นคงทางสังคม            ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๖  กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ            ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๗ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง                               ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๘  ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี                                       ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๗๙   กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ                   ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๘๐   ปัญหากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรมขั้นสูง             ๓ หน่วยกิต

                                       

สาขาที่ ๖ กฎหมายระหว่างประเทศ

   นด. ๗๐๙๐  กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ               ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๑  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                            ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๒  กฎหมายทะเล                                                          ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๓  กฎหมายองค์การระหว่าง ประเทศ                                ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๔  กฎหมายว่าด้วยสนธิ สัญญา                                       ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๕  กฎหมายการทูตและการ กงสุล                                    ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๖  กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค          ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๗  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ  ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๘  กระบวนวิธีการดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ        ๓ หน่วยกิต

   นด. ๗๐๙๙  ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง                           ๓ หน่วยกิต

 

    สาขาที่ ๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

นด. ๗๑๑๐  กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๑  กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน       ๓ หน่วยกิต

                              กับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                               

            นด. ๗๑๑๒  กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๓  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม      ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๔  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๕  กฎหมายควบคุมมลพิษ                                       ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๖  การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๑๗  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                           ๓ หน่วยกิต

             นด. ๗๑๑๘  กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓ หน่วยกิต

                               และจัดการเชิงพื้นที่

            นด. ๗๑๑๙  กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๓ หน่วยกิต

            นด. ๗๑๒๐  ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

               เป็นหมวดวิชาที่นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑)   ทำวิทยานิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และนักศึกษา แบบ   ๒ (๒.๒) ทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ดังนี้

               นด. ๙๙๐๐    วิทยานิพนธ์ (แบบ ๑ (๑.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒))  ๔๘ หน่วยกิต

               นด. ๙๙๐๑    วิทยานิพนธ์  (แบบ ๒ (๒.๑)) ๓๖ หน่วยกิต

 

ผนการศึกษา

                          (๑) แผนการศึกษา แบบ ๑ (๑.๑)

                            ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) ต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๑ วิชา เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้

                            นด. ๔๐๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมายขั้นสูง

                                 ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓ และภาคเรียนที่ ๔ ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๕ และภาคเรียนที่ ๖

                            สอบคุณสมบัติ

   นด. ๙๙๐๐   วิทยานิพนธ์ แบบ ๑ (๑.๑)   ๔๘ หน่วยกิต

 

                            (๒) แผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๑)

                            ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) ต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๑ วิชา เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง ดังนี้

   นด. ๔๐๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมายขั้นสูง

 

                                          ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                   

   ภส. ๔๐๐๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง           ๓ หน่วยกิต*

   ภส. ๖๐๐๐   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง                     ๓ หน่วยกิต*

                      สำหรับบัณฑิตศึกษา   

   นด. ๖๐๐๐    กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง                                         ๓ หน่วยกิต

                         รวม                                                              ๓ หน่วยกิต

                      ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

  นด. ๖๐๐๑    กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม    ๓ หน่วยกิต

  นด. ๗๐๐๐    ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ             ๓ หน่วยกิต

                     และการเมืองขั้นสูง

  นด. ๘๑๐๐  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๑                             ๓ หน่วยกิต

                         รวม                                                              ๙ หน่วยกิต

                       ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๓

  นด. ๗XXX  วิชาเลือก                                                                 ๓ หน่วยกิต

  นด. ๘๑๐๑  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๒                            ๓ หน่วยกิต

                       สอบคุณสมบัติ

                        รวม                                                               ๖ หน่วยกิต

                      ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๔ และภาคเรียนที่ ๕

 นด. ๙๙๐๑ วิทยานิพนธ์  แบบ ๒ (๒.๑)                                      ๓๖ หน่วยกิต

                       รวม                                                                 ๓๖ หน่วยกิต

                            (๓) แผนการศึกษา แบบ ๒ (๒.๒)

                            ก่อนเข้าเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษาที่ ๑ นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คือ ภาษาอังกฤษ ๒ วิชา วิชาละ ๒๐ ชั่วโมง เป็นเวลารวม ๔๐ ชั่วโมง ดังนี้

                       นด. ๔๐๐๐    ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย                                

                       LD. 4000     English for Legal Study

                       นด. ๔๐๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมายขั้นสูง

                       LD. 4001      Advanced English for Legal Studies

                             ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

  ภส. ๔๐๐๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง         ๓ หน่วยกิต*      

  ภส. ๖๐๐๐    การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูง                  ๓ หน่วยกิต*      

                    สำหรับบัณฑิตศึกษา

  นด. ๕๐๐๐    นิติปรัชญา                                                                ๓ หน่วยกิต

                   รวม                                                                       ๓ หน่วยกิต

                        ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

 นด. ๕๐๐๑   กฎหมายแพ่งขั้นสูง                                                 ๓ หน่วยกิต

 นด. ๕๐๐๒   กฎหมายอาญาขั้นสูง                                              ๓ หน่วยกิต

 นด. ๕๐๐๓   หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                    ๓ หน่วยกิต

                 รวม                                                                        ๙ หน่วยกิต

                        ปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๓

 นด. ๖๐๐๐  กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง                                      ๓ หน่วยกิต

 นด. ๖๐๐๑  กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม     ๓ หน่วยกิต

 นด. ๘๑๐๐  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๑                            ๓ หน่วยกิต

                รวม                                                                         ๙ หน่วยกิต

                        ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๔

 นด. ๗๐๐๐    ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ            ๓ หน่วยกิต

                     และการเมืองขั้นสูง

 นด.๗XXX  วิชาเลือกสาขา                                                         ๓ หน่วยกิต

นด. ๘๑๐๑  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๒                             ๓ หน่วยกิต

                รวม                                                                          ๙ หน่วยกิต

                       ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๕

                       สอบคุณสมบัติ

                       ปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๖ ปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๗ และภาคเรียนที่ ๘

  นด. ๙๙๐๐    วิทยานิพนธ์ แบบ ๒ (๒.๒)                                      ๔๘ หน่วยกิต

                รวม                                                                       ๔๘ หน่วยกิต

                หมายเหตุ:    ๑. *วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต

                                    ๒. คณะอาจมการปรีบการเรียนวิชาหลักและวิชาเอกในแต่ละภาค ตามความเหมาะสม

 

                        

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida