Home  //  หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  //  การรับสมัคร/คุณสมบัติ

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการ วันที่
รับสมัครและยื่นใบสมัคร บัดนี้ - 6 ธันวาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2560
วันสอบสัมภาษณ์ 19 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก 27 ธันวาคม 2560
รับเอกสารขึ้นทะเบียน 8 - 11 มกราคม 2561
ชำระค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 8 - 12 มกราคม 2561
วันปฐมนิเทศ 13 มกราคม 2561
วันเปิดภาคการศึกษา 20 มกราคม 2561

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

การรับสมัคร

 • ขอรับในสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 หรือคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ดังนี้
  • วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 หรือคณะนิติศาสตร์ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • แบบ 1 (1.1) แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และแบบ 2 (2.1) แบบเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน"
  • มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่สอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง (เฉพาะแบบ 1 (1.1))
  • สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้
 • แบบ 2 (2.2) แบบเรียนโทควบเอก
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือผลการสอบแบบ Internet-Base Test (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน (ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ไม่ถึง 500 คะแนน หรือเทียบเท่าสถาบันอนุโลมให้สมัครได้ ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร) "หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาและมีผลการสอบ TOEFL ตั้งแต่ 450 - 549 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน"

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida