Home  //  หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

  ชื่อหลักสูตร                                                                                                                

       หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      Doctor of Laws Program

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                                             

     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
      น.ด.
      Doctor of Laws
      LL.D.

  ปรัชญาของหลักสูตร                                                                                                  

     มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รอบรู้ คิด วิเคราะห์ วินิจฉัยกฎหมาย ใช้กฎหมายถูกต้องตามหลักนิติธรรม ผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม รักษาผลประโยชน์ประเทศ และนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศ


  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                                                 
     

      1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนิติศาสตร์
      2. เพื่อสร้างนักวิจัย สาขานิติศาสตร์ ที่มีผลการศึกษาและงานวิจัยมีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศและผดุงความยุติธรรมให้แก่สังคม
      3. เพื่อผลิตและสร้างนักกฎหมายที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
      4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต การวิจัย และการให้บริการงานวิชาการทางนิติศาสตร์ระดับสูงแก่ประเทศ

 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                     

แบบ 1 (ผู้สำเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือร่วมทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
      (4) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


แบบ 2 (2.1) วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต

      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

แบบ 2 (2.2) วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต
      (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ รับรองจาก สกอ. และได้เกียรตินิยม หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
      (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด
      (3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร


  ระบบการจัดการศึกษา                                                                                             

     เป็นการศึกษาเต็มเวลา (Full time) ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงได้ กับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

  โครงสร้างหลักสูตร                                                                                                

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1)

แบบ 2 (2.2)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 20 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน - -

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาวิจัย - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก - 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

สอบคุณสมบัติ สอบ สอบ

สอบ

รวม 48 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต

78 หน่วยกิต

 

  รายวิชา                                                                                                                

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

               เป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายแยกเป็น ๒ รายวิชา คือ นด. ๔๐๐๐ ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย และ นด. ๔๐๐๑ ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษากฎหมาย เป็นวิชาที่ไม่กำหนดหน่วยกิตและไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ย นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) และแบบ ๒ (๒.๑) ต้องเรียน นด. ๔๐๐๑ เป็นเวลา ๒๐ ชั่วโมง นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียน
๒ รายวิชา คือ นด. ๔๐๐๐ และ นด. ๔๐๐๑ วิชาละ ๒๐ ชั่วโมง รวม  ๔๐ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้

      นด. ๔๐๐๐   ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย

      นด. ๔๐๐๑   ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับการศึกษากฎหมาย

หมายเหตุการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาใดในหมวดวิชาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

               นักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าคะแนนมาตรฐานที่จะได้รับการยก เว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ดังนี้

     ภส. ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง                     ไม่นับหน่วยกิต   

     ภส. ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา     ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ:การยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

 

หมวดวิชาพื้นฐาน

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน  ๔ รายวิชา ดังนี้

     นด. ๕๐๐๐ นิติปรัชญา                                                                       ๓ หน่วยกิต

     นด. ๕๐๐๑ กฎหมายแพ่งขั้นสูง                                                            ๓ หน่วยกิต

     นด. ๕๐๐๒ กฎหมายอาญาขั้นสูง                                                          ๓ หน่วยกิต

     นด. ๕๐๐๓ หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                                  ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาหลัก                                        

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต)

ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

      นด. ๖๐๐๐ กฎหมายกับการพัฒนาขั้นสูง                                                ๓ หน่วยกิต       

      นด. ๖๐๐๑ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม                  ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาวิจัย

               เป็นวิชาบังคับเฉพาะของนักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน  ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต)

ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) ไม่ต้องเรียน แต่อาจเรียนได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

               นด. ๘๑๐๐  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๑                                       ๓ หน่วยกิต

               นด. ๘๑๐๑  วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ ๒                                       ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเอก

               เป็นวิชาที่นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) ต้องเรียนจำนวน ๒ รายวิชา  (๖ หน่วยกิต)

สำหรับวิชา นด. ๗XXX นักศึกษาเลือกเรียนจากสาขาวิชา (๗ สาขาวิชา) ของหมวดวิชาเอก ๓ หน่วยกิต

ส่วนนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) อาจเรียนก็ได้  ดังนี้

     นด. ๗๐๐๐ ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองขั้นสูง   ๓  หน่วยกิต

     นด. ๗XXX  วิชาเอกสาขา                                                                    ๓  หน่วยกิต   

    

               สำหรับวิชาเลือก เป็นวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และเพื่อสร้างความชำนาญในกฎหมายเฉพาะทาง นอกจากนี้ นักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑) แบบ ๒ (๒.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒) สามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมนอกสาขาหรือในสาขาก็ได้ตามที่ประสงค์ หลักสูตรนี้มีสาขาวิชาเอก
๗ สาขาวิชา ดังนี้ 

                          สาขาที่ ๑ กฎหมายสังคม-เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา

                นด. ๗๐๑๐ กฎหมายแรงงานและความมั่นคงทางสังคม                               ๓ หน่วยกิต     

                นด. ๗๐๑๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี และครอบครัว                    ๓ หน่วยกิต

                นด. ๗๐๑๒ กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนาภูมิภาค                            ๓ หน่วยกิต

                นด. ๗๐๑๓ กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาท              ๓ หน่วยกิต

                               การลงทุนระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสูง

                นด. ๗๐๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองคุณภาพชีวิต               ๓ หน่วยกิต

                                ของคนในชุมชน

                นด. ๗๐๑๕ กฎหมายและการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม               ๓ หน่วยกิต

                                  

                          สาขาที่ ๒ กฎหมายธุรกิจ

                 นด. ๗๐๒๐ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กร ธุรกิจ                                              ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๑ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                   ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                     ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๓ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ                                   ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๔ การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ                                 ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๕ กฎหมายป้องกันการผูกขาดและการกีดกัน                               ๓ หน่วยกิต

                                 ทางการค้าขั้นสูง

                 นด. ๗๐๒๖  กฎหมายภาษีและการวางแผนธุรกิจภาษีขั้นสูง                         ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๗  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการลงทุนขั้นสูง                    ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๘  กฎหมายการค้าและการลงทุนขั้นสูง                                      ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๒๙  กฎหมายกับการจัดการโลจิสติกส์                                          ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๓๐  กฎหมายกับการบัญชีขั้นสูง                                                 ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๓๑  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขั้นสูง                         ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๓๒  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินขั้นสูง                                   ๓ หน่วยกิต        

         นด. ๗๐๓๓  กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง                                                      ๓ หน่วยกิต 

         นด. ๗๐๓๔  ปัญหากฎหมายธุรกิจขั้นสูง                                                 ๓ หน่วยกิต

                                         

                          สาขาที่ ๓ กฎหมายเอกชน

                 นด. ๗๐๔๐  กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดขั้นสูง                 ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๔๑  ทฤษฎีกฎหมายเอกชน                                                        ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๔๒  ปัญหากฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                           ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๔๓  ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                          ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๔๔  ปัญหากฎหมายแพ่งขั้นสูง                                                   ๓ หน่วยกิต

                                         

                          สาขาที่ ๔ กฎหมายมหาชน

                 นด. ๗๐๕๐  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง                       ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๑  กฎหมายปกครองขั้นสูง                                                     ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๒  กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                          ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๓  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง                  ๓ หน่วยกิต

                                  และบุคลากรภาครัฐ

                 นด. ๗๐๕๔  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ         ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๕  สิทธิมนุษยชน                                                                 ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๖  ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                            ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๗  หลักกฎหมายการคลัง                                                         ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๘  การบริหารนิติกรรมและสัญญาภาครัฐ                                     ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๕๙  กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะและการกระจายอำนาจ          ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๖๐   การเงิน การคลัง และภาษีอากรขององค์กรปกครอง                  ๓ หน่วยกิต

                                   ส่วนท้องถิ่น

                 นด. ๗๐๖๑   กฎหมายว่าด้วยที่มาและการควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ                    ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๖๒  ปัญหากฎหมายมหาชนขั้นสูง                                                ๓ หน่วยกิต

                                         

                          สาขาที่ ๕ กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

                 นด. ๗๐๗๐ ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                         ๓ หน่วยกิต  

                 นด. ๗๐๗๑ กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง                                                ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๒  การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                           ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๓  ปัญหากฎหมายอาญา                                                         ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๔  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง                                       ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๕  การบริหารงานยุติธรรมขั้นสูงและความมั่นคงทางสังคม               ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๖  กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ               ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๗ กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง                                 ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๘ ความผิดของเด็ก เยาวชน และสตรี                                          ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๗๙ กระบวนการลงโทษทางอาญาและการคุมประพฤติ                       ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๘๐ ปัญหากฎหมายอาญาและการบริหารงานยุติธรรมขั้นสูง                 ๓ หน่วยกิต

                                       

                          สาขาที่ ๖ กฎหมายระหว่างประเทศ

                 นด. ๗๐๙๐ กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ                             ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๑  กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ                                       ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๒  กฎหมายทะเล                                                                   ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๓  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ                                           ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๔  กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา                                                  ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๕  กฎหมายการทูตและการกงสุล                                               ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๖  กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาค                      ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๗  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินอากาศและอวกาศ           ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๘  กระบวนวิธีการดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ                  ๓ หน่วยกิต

                 นด. ๗๐๙๙  ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง                                     ๓ หน่วยกิต

 

               สาขาที่ ๗ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

          นด. ๗๑๑๐ กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๑ กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน                             ๓ หน่วยกิต

                                 กับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                   

                  นด. ๗๑๑๒  กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ                      ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๓  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม                          ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๔  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                      ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๕  กฎหมายควบคุมมลพิษ                                                      ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๖  การประเมินผลกระทบสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม                 ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๗  จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                                         ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๑๘  กฎหมายผังเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน                    ๓ หน่วยกิต

                                  และจัดการเชิงพื้นที่

                  นด. ๗๑๑๙  กฎหมายและนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ               ๓ หน่วยกิต

                  นด. ๗๑๒๐  ปัญหากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขั้นสูง             ๓ หน่วยกิต

 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

               เป็นหมวดวิชาที่นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา แบบ ๑ (๑.๑)   ทำวิทยานิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต นักศึกษา แบบ ๒ (๒.๑) ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และนักศึกษา แบบ   ๒ (๒.๒) ทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ดังนี้

                นด. ๙๙๐๐  วิทยานิพนธ์ (แบบ ๑ (๑.๑) และ แบบ ๒ (๒.๒))                       ๔๘ หน่วยกิต

                นด. ๙๙๐๑  วิทยานิพนธ์  (แบบ ๒ (๒.๑))                                               ๓๖ หน่วยกิต

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida