Home  //  ผลงานวิชาการ ผลงานอาจารย์

ผลงานทางวิชาการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ

บทความวิชาการ

1.  "วิเคราะห์ปัญหาการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของไทยโดยอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎีของเยอรมัน"

     วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน 2541

2.  "วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญไทยเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน"

     วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2541)

3.  "วิเคราะห์ปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ"

     วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 1 (เมษายน 2541)

4.  "หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"

     วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 17 ตอน 2 (สิงหาคม 2542)

5.  บทความร่วม เรื่อง "หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส"

     วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 1 เล่ม 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2542)

6.  "เงื่อนไขการพิจารณาคดีปกครองเยอรมัน"

     วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2542)

7.  "ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของหน่วยงานของรัฐในการฟ้องโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ

     วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร"

     วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 19 ตอน 1 (เมษายน 2543)

8.  "กระบวนการรับฟ้องความคิดเห็นสาธารณะหรือกระบวนการกำหนดแผนงาน (das Plafeststellungsverfahreb)

     ตามกฎหมายเยอรมัน

     รพี 43 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

9.  "หลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ"

     นิติสยามปริทัศน์ 43 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

10. "ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ"

     www.pub-law.net วันที่ 16 เมษายน 2544

11. "บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้ง เรื่อง เขตอำนาจศาลระหว่าง

     ศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง"

     www.pub-law.net วันที่ 28 พฤษภาคม 2544 และ วันที่ 11 มิถุนายน 2544

12. "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน : ศึกษากรณีการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

     ของกฎหมาย"

     วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 3 เล่ม 7 (มกราคม-เมษายน 2544)

13. "ปัญหาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

     www.law.net วันที่ 1 มีนาคม 2545

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ำเลิศ

บทความวิชาการ

1.  "Benefit of Creative Commons Licence in Copyright Regime"

     Journal of Faculty of Law, Thammasat University, 36 (4), 921-940.

2.  "International Uncertainty in the Exceptions for Individual Use in Copyright Law :

     A Case Study of Australia and Thailand"

     Ph.D. thesis, University of Canberra

3.  "Analysis of the Current Problems in the Application of Private Use Exceptions in Thailand"

     Journal of School of Law, Assumption University, 1(1), 142-153

4. "Changing Nature of Copyright Law : Impact on Information Access."

     Library Science Journal, Chulalongkorn University, 29(2), 1-15

5.  "Does Digital Right Management Threaten Privacy Right?"

     Journal of School of Law, Assumption University, 2(1), 186-197

6.  "Rethinking of Exceptions for Individual Use under the Three-Step Test of the Berne

     Convention in Digital Environment"

     Journal of Faculty of Law, Thammasat University, 39(1), 96-114

 

รองศาสตราจารย์ นเรศร์  เกษะประกร

บทความวิชาการ

1.  "พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน"

2.  "Protection available to a U.S. Citizen who buys securities issued by foreigners :

     Relief in the U.S. for sales at home and abroad; Protection under U.K. and Thailand laws"

     มหาวิทยาลัยจอร์เจีย พ.ศ. 2528

 

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ  นุชประยูร

บทความวิชาการ

1.  "La résolution des différends opposant les citoyens aux pouvoirs publics en Thaïlande"

     www.reseau-asie.com, ส่วนหนึ่งในหนังสือ les Mondes de l'Asie et du Pacifique-Recherches et enjeux :

     édition 2010, สำนักพิมพ์ Les Indes savantes, มิถุนายน พ.ศ. 2553

2.  "Décentalisation et autonomie locale : aménagement du territoire et progrés de la démocratie

     en Thaïlande"

     www.reseau-asie.com, ส่วนหนึ่งในหนังสือ les Mondes de l'Asie et du Pacifique-Recherches et enjeux :

     édition 2006, สำนักพิมพ์ Les Indes savantes, มิถุนายน พ.ศ. 2549

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์

บทความวิชาการ

1.  "สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู

     และบุคลากรทางการศึกษา" โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสำนักงาน

     เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2.  "มาตรการการจัดการปัญหาภาพลามกบนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกา

     และประเทศอังกฤษ"

     วารสารดุลพาห เล่ม 2 ปีที่ 54 ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2550

 

 

 

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida