Home  //  ผลงานวิชาการ นักศึกษา  //  Home  //  ผลงานทางวิชาการ นักศึกษา นม. ปี2556 หน้า1
 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

หน้า 1

 

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่

จัดทำ

บทความ
1

 

การชดใช้ค่าทดแทนให้กับผู้ต้องหาในคดีอาญา

 

นางสาวปรักมาศ พิมเสน

(5411912049)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
2

 

มาตรการในการช่วยเหลือและฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของศาลในชั้นก่อนมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

นางสาวปราณี กาญจนมุสิทธิ์

(5411912060)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
3

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับปัญหาความไม่แน่นอนของกฎหมาย

 

นายปีติพันธ์ จันทรพงศ์กุล

(5411912094)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
4

 

ปัญหาคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

นางสาวภพสมญ ทวีพันธุ์

(5411912071)

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 2556
5

 

สถานะทางกฎหมายของมาตรการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

 

นางจิราภา เรืองนาม

(5411912039)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
6

 

มาตราการทางกฎหมายในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรจากกรรมการบริษัท

นายชานนทร์ กำแหงหาญ

(5411912058)

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 2556
7

 

ปัญหาที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

นางสาวทิพย์คันธา แก้วสุข

(5411912016)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
8

 

ปัญหา เกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

 

นายยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์

(5411912093)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
9

 

เหตุเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ศึกษาเฉพาะกรณีตามมาตรา 23 วรรค 2 และวรรค 3

 

นางสาววรัญญา นุกุลมหาพงศ์ (5411912066) รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
10

 

ปัญหาการบังคับใช้กรณีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

 

นางสาววลัยภรณ์ บุญรอด

(5411912065)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
 
11

 

ขอบเขตการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551 : ศึกษากรณีวิชาชีพสุขภาพ

 

นางสาววิกรานต์ ยาสมาน

(5411912051)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช

2556
12

 

การกำหนดความผิด และขอบเขตของการก่อการร้ายในประเทศไทย : ศึกษากรณีการกำหนดนิยามความผิดและขอบเขตการก่อการร้าย

 

นายวิทยา เชื้ออภัย

(5411912018)

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 2556
13

 

การให้ความยินยอมของผู้ต้องหา กรณีสอบคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 135

 

นางสาวแสงอรุณ หิรัญพันธ์

(5411912089)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
14

 

การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษทางอาญา

 

นางสาวอัญชลี ราตรี

(5411912067)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
15

 

อำนาจในการตรวจสอบของกระทรวงการคลังในความผิดทางละเมิดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

นายอัสสฎางค์ โอชะนานนธ์

(5411912040)

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 2556
16

 

มาตรการการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการชุมนุมสาธารณะ

 

นายเฉลิมพล  พูนชัย

(5411912074)

รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 2556
17

 

การใช้หลักความได้สัดส่วนในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

 

นายทวีศักดิ์  กลับช่วย

(5411912041)

อ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 2556
18

 

ปัญหาในการดำเนินการทางคำสั่งทางปกครองเรียกให้ใช้เงินตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร

 

นายทศพร  ระลึกมูล

(5411912094)

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ 2556
19

 

ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 

นายเทวินทร์  พิกุลทอง

(5411912062)

รศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2556
20

 

สิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนต่างด้าวในเมืองไทย (กรณีบุคคลต่างด้าวสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย)

 

นายพจนารถ  อัญชลีพิสิฐ

(5411912012)

ศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 2556
 

 

  หน้า 2 3 4 5 6 ...   

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ โทร. 0-2727-3662, 3658

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida