Home  //  บุคลากร  //  อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

 

ที่ รายนามอาจารย์ วิชาที่สอน
1 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.จิรนิติ  หะวานนท์ นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม
2 ศาสตราจารย์(พิเศษ) กุลพล  พลวัน

นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง

กม 7301 อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยาชั้นสูง

3 ศาสตราจารย์(พิเศษ) วิชัย  อริยะนันทกะ

กม 7603 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

กจ 7300 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

4 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอากรธุรกิจ
5 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง
6 ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม  โฉมฉาย นด 8100 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 1
7 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม
8 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร  จารุเธียร

นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง

กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา

9 ศาสตราจารย์ ดร.พิชัยศักดิ์  หรยางกูร นด 8100 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 1
10 ศาสตราจารย์ ดร.เมธี  ครองแก้ว

นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง

กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

11 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  ณ  นคร นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง
12 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม

นด 5000 นิติปรัชญา

กม 6001 นิติปรัชญา

13 ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์

นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง

กจ 7203 การจัดการแและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย

กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน

14 ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร  จุฬารัตน กม 7201 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
15 ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
16 ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์ กจ 7003 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
17 ศาสตราจารย์ ดร.เมธี  ครองแก้ว กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
18 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ กม 7504 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ศาสตราจารย์ เกษมสันต์  วิลาวรรณ

นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ

20 ศาสตราจารย์ วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์ กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
21 ศาสตราจารย์ แสวง  บุญเฉลิมวิภาส กม 7103 กฎหมายอาญาชั้นสูง
22 รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส กจ 5002 หลักนิติธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
23 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ นด 8101 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 2
24 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ธนวิบูลชัย นด 8101 วิทยาการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ 2
25 รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง  โพธิ์บุญ นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม
26 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช

นด 6002 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองชั้นสูง

กจ 6005 กฎหมายกับการพัฒนา

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ประจนปัจจนึก นด 6002 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองชั้นสูง
28 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์  ภาคีรัตน์ นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง
29 รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
30 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  มานะรังสรรค์ กจ 7206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ
31 รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน

กจ 7203 การจัดการและการพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย

กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  สงค์สวัสดิ์กุล นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
35 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สุวรรณทัต กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียด

กม 7203 กฎหมายการคลังชั้นสูง

กจ 7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ กม 4000 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษากฎหมาย
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต

กม 7909 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกระบวนการตัดสินใจภาครัฐ

กม 7913 หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีรัฐธรรมนูญ

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุลยลักษณ์  ตราชูธรรม กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
40 ดร.นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์

นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม

นด 6002 ปัญหากฎหมายกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองชั้นสูง

41 ดร.ดวงทิพย์  บุญปลูก นด 6001 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคม
42 ดร.สงขลา  วิชัยขัทคะ นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง
43 ดร.ภาณุมาศ  สิทธิเวคิน นด 7062 ปัญหากฎหมายมหาชนชั้นสูง
44 ดร.พรทิพย์  กอบกิจเจริญ

กจ 5001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

45 พ.ต.ท.ดร.ศักดิ์วุฒิ  วิบูลสมัย

กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กม 7301 อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยาชั้นสูง

46 ดร.วินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
47 ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์ กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง
48 ดร.ธนกฤต  วรธัชนัชชากุล กม 7001 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง
49 ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ กม 7103 กฎหมายอาญาชั้นสูง
50 ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ กม 6003 สังคมวิทยากฎหมาย
51 ดร.สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน กม 7504 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
52 Aj.Andrew James West ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการชั้นสูง
53 อาจารย์ไพโรจน์  พลเพชร นด 6000 กฎหมายกับการพัฒนาชั้นสูง
54 อาจารย์อรรถพล  หมานสนิท

กจ 4000 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษากฎหมาย

กจ 6001 หลักกฎหมายแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

55 อาจารย์ปกฉัตร  เทียมสุวรรณ กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
56 อาจารย์เดชวิบูล  พนาเศรษฐเนตร กจ 6002 หลักกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
57 อาจารย์พรรณี  วรวุฒิจงสถิต กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
58 อาจารย์พิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กจ 7203 การจัดการและพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย
59 อาจารย์วิชัย  วิวิตเสวี กจ 7203 การจัดการและพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย
60 อาจารย์สรรเสริญ  พลเจียก กจ 7203 การจัดการและพัฒนาองค์การภาครัฐกับกฎหมาย
61 อาจารย์อารีย์พันธ์  เจริญสุข กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
62 อาจารย์พงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล กจ 7204 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
63 อาจารย์อรรถพล  ใหญ่สว่าง

กม 7105 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กม 7001 กฎหมายลักษณพยานชั้นสูง

64 อาจารย์สัตยา  อรุณธารี

กม 7105 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กม 7001 กฎหมายลักษณพยานชั้นสูง

65 อาจารย์วันฉัตร  ชุณหถนอม

กม 7105 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กม 7001 กฎหมายลักษณพยานชั้นสูง

66 อาจารย์พรพิตร  นรภูมิพิพัชน์ กม 7301 อาชญาวิทยาและฑันตวิทยาชั้นสูง
67 อาจารย์อวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร กจ 7306 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรธุรกิจ
68 อาจารย์ธนวัฒน์  เนติโพธิ์ กจ 7304 การจัดการการเงินกับกฎหมาย
69 อาจารย์สาทร  โตโพธิ์ไทย กจ 7205 การบริหารการคลังกับกฎหมาย
70 อาจารย์กุมพล  บัวสวรรค์ กจ 7302 การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงกับกฎหมาย
71 อาจารย์ธีรวัฒน์  จันทรสมบูรณ์ กม 7956 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ  อัตถากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

โทร. 0-2727-3658, 3661

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ

โทร. 0-2727-3772

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

โทร. 0-2727-3661

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

โทร. 0-2727-3662

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


    LawNida