Photo Photo Photo Photo Photo
Home

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2727-3660-4 

 

 

              ขอเลื่อนประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

                            ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2559 ทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ