หนังสือ "การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด"


18 Jan 2023

การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในอากาศสะอาด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

“นำเสนอแนวคิดและหลักการว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาด ประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศต่างๆ และประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์กฎหมายของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมีการกำกับดูแลเพียงพอแล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะมีการปรับปรุงอย่างไร นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตทั้งทางกฎหมายและนโยบาย ”


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม