หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7


1 Dec 2022

หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7 

โดย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ดาวน์โหลดหนังสือประมวลบทความ (Proceedings)