ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำบทคัดย่อ" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำเล่มวิจัย


14 Nov 2022

ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยาย

ในหัวข้อ "การจัดทำบทคัดย่อ" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำเล่มวิจัย


เนื้อหาสำคัญ
- การเขียนบทคัดย่อ
- ความสำคัญของการเขียนบทคัดย่อ
- ลักษณะของบทคัดย่อ


วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00 น.
บรรยายโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต

บรรยายผ่าน https://us02web.zoom.us/j/6930189789...
Meeting ID : 693 018 9789
Passcode : 0880226789