ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "การอ้างอิง" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำเล่มวิจัย


18 Oct 2022

ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำเล่มวิจัย


หัวข้อบรรยาย : การอ้างอิง
- การอ้างอิง
- การสรุปความ
- การคัดลอกวรรณกรรม
- การจัดทำบรรณานุกรม


บรรยายโดย ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ


บรรยายผ่าน https://us02web.zoom.us/j/6930189789...
Meeting ID : 693 018 9789
Passcode : 0880226789