ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "OIA ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ PDPA ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ"


11 Jul 2022