ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล LawNida Run 2018 เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม ในวันที่ 1 เมษายน 2561


8 Mar 2018


คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางสมาคมฯ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยงานเดินวิ่งการกุศล LawNida Run 2018 เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเส้นทางเลียบคลองแสนแสบ, กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.fanaticrun.com