เปิดรับบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย นิติพัฒน์ นิด้า ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


6 May 2022