ขอเชิญเข้าร่วมงาน กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา"


8 Mar 2018


ขอเชิญเข้าร่วมงาน กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะสถิติประยุกต์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน กีฬาสานสัมพันธ์ "รักผูกพันเพื่อผองเรา" ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ณ ชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมิรา โทร. 027273706