NIDA Law Forum EP.16 หัวข้อ "ป.ป.ช. จังหวัดกับความยุติธรรมของกระบวนการชี้มูลความผิด"


10 Mar 2022

NIDA Law Forum EP.16 หัวข้อ "ป.ป.ช. จังหวัดกับความยุติธรรมของกระบวนการชี้มูลความผิด"

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

เวลา 16.30-18.30 น.
ณ ห้องศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร