รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 6


16 Nov 2021

ประชาสัมพันธ์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

"ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 6 

โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://bit.ly/3fmQIee