NIDA Law Forum EP.12 หัวข้อ “บทบาทของกฎหมายกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์”


14 Sep 2021

NIDA Law Forum EP.12 หัวข้อ “บทบาทของกฎหมายกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์”

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

เวลา 9.00 - 12.00 น.
 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams Facebook Live


วิทยากร

1. ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด  
ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ)
  1. 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา

ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ นิด้า


⇨ รับชมย้อนหลัง