เสวนาวิชาการ หัวข้อ “Artificial Intelligence and Data Protection


13 Sep 2021

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “Artificial Intelligence and Data Protection

วันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 18.00 - 20.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams


วิทยากร

1. อาจารย์ ดร.ธนชาตย์  ฤทธิ์บำรุง
ผอ.ศูนย์วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์
2. คุณมานิตา ตันติเพชราภรณ์
Head of Analytics, True Money
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา
ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ นิด้า
4. อาจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่สำรวจ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นิด้า


⇨ ข้อมูลเพิ่มเติม