หลักสูตร Quick LAW เรื่อง Investor Rights Guidance การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535


13 Sep 2021

หลักสูตร Quick LAW เรื่อง Investor Rights Guidance การคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ นาหลวงคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัยนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. คุณณัฐกร ศรคุณPartner Orbis Thailand (Litigation Department)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ดร.ธีทัต ชวิศจินดาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์