เสวนาวิชาการ “ปรับตัวอย่างไร? ให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ผลลัพธ์เต็มร้อย”


28 Jun 2021


     ด้วยคณะภาษาและการสื่อสาร ได้จัดเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ปรับตัวอย่างไร? ให้การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ผลลัพธ์เต็มร้อย” โดย อาจารย์ ดร. ภัทราวุธ เจริญรูป อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 19.00-20.00 น. โดยการเสวนาดังกล่าว คณะภาษาและการสื่อสาร ได้เชิญนักศึกษาในคณะของท่านร่วมเป็นผู้เสวนา จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

         1. นายปรัชญดา วชิรวงศ์

         2. นายพลัฏฐ์ แก้วศุภาสวัสดิ์

   การเสวนาดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ในการนี้ คณะภาษาและการสื่อสาร จึงขอขอบคุณนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทำให้การเสวนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม และคณะภาษาและการสื่อสาร หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์ เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเช่นนี้ในโอกาสต่อไป