สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


12 Nov 2020

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

>> ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 <<


ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. 

ณ ห้อง 601 อาคารสยามบรมราชกุมารี