หลักสูตรอบรมการบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพฯ


21 Jul 2020

  • หลักสูตรอบรม การบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ : ข้อสังเกตสาคัญและมุมมองทางกฎหมาย รุ่นที่ 1