ประกาศ เลื่อนสอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง


23 Mar 2020

ประกาศ เลื่อนสอบโครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว