โครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว


27 Jan 2020

โครงการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง 

ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) แล้ว