การฝึกนำเสนอ โดยการบูรณาการ (Design Thinking+case study) ในรายวิชา กฎหมายแพ่งและลักษณะสัญญาและละเมิดขั้นสูง


10 Sep 2019
ดูข้อมูลการนำเสนอได้ที่ 


https://drive.google.com/file/d/1EfABGYsZavViXv7IrKvM1Ez1ROUeZmZG/view?usp=sharing