ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง "หลักนิติธรรมกับรฐธรรมนูญ"


29 Nov 2018


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "หลักนิติธรรมกับรัฐธรรมนูญ" โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-727-3664,3754