รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์


10 May 2019


ด้วยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 บาท (กรณีผู้สมัครมีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานจะไม่สามารถปรับคุณวุฒิและประสบการณ์ได้ทุกกรณี) คณะนิติศาสตร์ จึงขอประกาศรายละเอียดให้ทราบ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร


1. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (แนบท้ายประกาศ)
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถิติ เทคโนโลยีการบริหาร วิจัยและประเมินผล วิทยาศาสตร์ ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office การรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี (ในกรณีที่ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELT TOEIC CU-TEP TU-GET จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)ระเบียบการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตัวเองเวรที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร หรือส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระค่าสมัคร มาที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ law.personnel@nida.ac.th (ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2727-3664) ระหว่างวันที่ 8-26 พฤศจิกายน 2561


ค่าธรมเนียมการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 200 บาท โดยชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์ เลขที่ 944-003575-7 และโปรดตรวจสอบคุณสมบัติในการรับสมัครงานให้เรียบร้อยเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น (ผู้สมัครสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น)


หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสอบข้อเขียน ดังนี้

1. บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (โดยมีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนปรากฏ)
2. หลักฐานการชำระค่าสมัคร


หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปีจำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นความรู้ อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และต้นฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเป็นจำนวน 1 ฉบับและต้นฉบับ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOEFL IELT TOEIC CU-TEP TU-GET
7. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบรับรองแพทย์จากสถาบันพยาบาลที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า