รับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรการใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


27 Jun 2018


หลักการและเหตุผล

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการท่างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างท่างานด้านความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร ปัญหาของฝ่ายบุคคลและผู้ประกอบการคือการมีความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายแรงงานไทยที่ไม่ถูกต้อง จึงได้มีการกระท่าที่ผิดกฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจจะกระท่าความผิด มีการสั่งการต่างๆ ที่ผิดกฎหมายบ้าง หรือ มิได้สั่งการให้กระท่าให้ถูกกฎหมายแรงงานไทยบ้าง ซึ่งก็จะตกเป็นผู้กระท่าความผิด และตัวบุคคลผู้บริหารกิจการนั้นๆ ก็ต้องถูกลงโทษตามบทบัญญัติที่กฎหมายก่าหนดไว้ เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติให้ลงโทษกิจการ แต่กฎหมายบัญญัติ ให้ลงโทษตัวบุคคลผู้บริหารกิจการที่กระท่าผิดกฎหมายนั้นๆ 

ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร “การใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน สาระส่าคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้ ข้อก่าหนดเทคนิคการท่าสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรฐานของกฎหมายแรงงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงาน แนวทางการป้องกันและการลดข้อพิพาททางด้านแรงงานในสถานประกอบการ กระบวนการยุติธรรมทางด้านแรงงานทั้งในศาลและนอกศาล รวมทั้ง กรณีศึกษาฐานความผิดต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานประกอบการ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและแง่มุมต่างๆ ที่จ่าเป็นรู้ในกฎหมายแรงงานไทย เพื่อลดความเสียหายจากการไม่เข้าใจกฎหมาย 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกรูปแบบการจ้างแรงงานให้เหมาะสมกับงาน และเพื่อเป็นการบริหารต้นทุน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน่าความรู้ และทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานไปใช้ บริหารจัดการและแก้ปัญหา 


เนื้อหาการฝึกอบรม 

ประกอบด้วยหัวข้อส่าคัญ ดังนี้ 

1. หลักการพื้นฐานในสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

    1) หลักการพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน 

    2) กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สถานประกอบการควรท่าความเข้าใจ 

    3) การกระท่าที่ไม่เป็นธรรม การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ประกอบกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานที่ผู้ประกอบการควรท่าความเข้าใจ 

    4) เทคนิคในการใช้กฎหมายแรงานเพื่อการบริหารแรงงานส่าหรับผู้บริหารองค์กร 

2. กฎหมายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ประกอบด้วย 

    1) สิทธิในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน 

    2) บทบาทของคณะกรรมการการตรวจแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

    3) กระบวนการยติธรรมในศาลและนอกศาลตามกฎหมายแรงงาน 

    4) เทคนิคและการระงับข้อพิพาทแรงงานในศาลและนอกศาลที่ผู้บริหารควรท่าความเข้าใจ 

    5) กรณีศึกษาความผิดเกี่ยวกับการด่าเนินการในศาลแรงงาน และการตอบปัญหาตามกฎหมายแรงงานและการด่าเนินคดีในศาลแรงงานที่ส่าคัญส่าหรับผู้ประกอบการ 


วันและเวลา ในการอบรม 

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 

รวมจ่านวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) 


สถานที่ในการอบรม 

ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

การสมัครและชาระค่าธรรมเนียม 

สามารถสมัครเรียน on-line ที่ www.training.nida.ac.th หรือ กรอกใบสมัครและส่งโทรสาร 0 2374 4731 ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 4,900 บาท (นักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพียงท่านน่าส่าเนาบัตรนักศึกษา/ใบปริญญาบัตรแนบมาพร้อมใบสมัคร ท่านจะได้สิทธิ์ลด 10%)

การช่าระค่าธรรมเนียมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

บัญชีประเภทออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่านักฝึกอบรม

เลขที่บัญชี 944-0-00857-2

และส่งส่าเนาหลักฐานการโอนเงิน (ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่ โทรสาร 0 2374 4731 


การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 


ติดต่อสอบถาม 

คุณธิติรส เจียรบรรจงกิจ โทรศัพท์: 062-717-2277 

คุณมิรา รัตนสัญญา โทรศัพท์: 0-2727-3706